Hlavní strana Trápení.cz

stránky vzájemné podpory a pomoci

Pravidla webu Trápení.cz

0. V kostce

Stručně shrnuto (podrobně viz níže), chovej se tu slušně a nikomu nenadávej. Vybírej správnou kategorii a dodržuj pravidla slušné diskuze. Piš jen smysluplné příspěvky, které nikoho úmyslně nepoškozují. Pamatuj, že na každé vulgární slovo existuje slušný ekvivalent. Neporušuj zákony ČR ani země, ve které se nacházíš nebo jejímž jsi občanem.

1. Obecné

1. Za veškerý obsah morálně i právně odpovídá uživatel, který jej na tento web vložil. Trápení.cz nemůže kontrolovat pravdivost nebo oprávněnost vložené informace a neponese odpovědnost v případě, že obsah uživatelem vložený bude porušovat morální normy nebo platné právní předpisy.

2. Web Trápení.cz ani jeho autoři a správci nenesou žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé používáním tohoto webu

3. Uživatel bere na vědomí, že veškeré údaje, které do systému uvede a zobrazují se nebo se zobrazovaly ostatním uživatelům, může kdokoli použít a Trápení.cz za to nenese odpovědnost. Uživatel musí vzít také na vědomí, že dříve nesmazaný veřejný obsah může být libovolným uživatelem nebo vyhledávačem archivován a může tak být nadále přístupný.

4. Uživatel vkládá svoje informace dobrovolně a je si vědom, že registrace není povinná, uživatel tedy může vkládat informace i anonymně.

5. Uživatel souhlasí s tím, aby se některé informace, které uvede, a některé informace poskytované sítí a prohlížečem archivovaly pro statistické účely.

6. Údaje, které se veřejně nezobrazují, nebudou poskytnuty třetím osobám s výjimkou konkrétní výzvy státních orgánů na základě platných právních předpisů.

7. Správci si vyhrazují právo v případě potřeby tato pravidla změnit bez předchozího upozornění. Cílem změn pravidel budou reakce na možné změny ve struktuře webu, nové právní předpisy, bezpečnostní události a pohodlí uživatelů.

8. Uživatel se zavazuje používat tento web pouze k účelu, ke kterému byl vytvořen. Nebude se pokoušet narušit bezpečnost nebo strukturu webu, získávat nebo měnit informace, ke kterým standardně nemá přístup. V případě, že se uživateli záměrně nebo náhodou podaří narušit bezpečnost webu nebo neoprávněně něco zjistit či změnit, je povinen neprodleně informovat správce o postupu, který k takové události vede a rozsah možného zneužití.

2. Registrace a profil

1. Uživatel se může zaregistrovat a založit si tak profil. Pokud se tak rozhodne, jsou povinné informace o datu narození použité pouze pro výpočet věku, pohlaví, e-mail, přezdívka a informace o zabezpečení (heslo, kontrolní otázka a odpověď). Uvedení ostatních údajů je zcela dobrovolné.

2. Uživatel je povinen heslo zadané při registraci uchovávat v tajnosti a zabránit jakékoli možnosti jeho vyzrazení nebo uhodnutí, tzn. musí si zvolit potřebnou délku a složitost hesla.

3. Obdobně platí opatření na kontrolní otázku a odpověď, přičemž uživatel bere na vědomí, že kontrolní otázka se může zobrazit každému, kdo se pokusí jeho jménem žádat o zapomenuté heslo. Ani odpověď by tak neměla být snadno uhodnutelná.

4. Pokud uživatel zjistí nebo pojme podezření, že by jeho heslo nebo odpověď na kontrolní otázku mohl někdo znát nebo uhodnout, je povinen tento údaj neprodleně změnit tak, aby nemohlo dojít k případnému zneužití.

5. Uživatel je za bezpečnost hesla a odpovědi na kontrolní otázku plně odpovědný. V případě, že dojde k vyzrazení nebo uhodnutí některého údaje vinou uživatele, nese tento odpovědnost za veškeré škody vyzrazením způsobené, jako by jednal sám.

6. Znění jakéhokoli veřejného registračního údaje (zejména přezdívky) nesmí být ve zjevném rozporu s pravdou, morálními pravidly a právními předpisy, nesmí poškozovat jinou osobu a nesmí být takové, aby ostatní uživatele uvedlo v omyl, že jde o někoho jiného, např. dříve registrovaného uživatele.

7. Jeden skutečný uživatel smí používat více přezdívek a profilů (zejména jeden, kde je veřejně znám a pod kterým reaguje na trápení ostatních, a další pro trápení osobnějšího charakteru). Toto se však nedoporučuje, čím méně profilů na člověka, tím lépe.

8. Jednu přezdívku smí používat pouze její vlastník, není dovoleno, aby se pod stejnou přezdívkou přihlašovalo a psalo více lidí.

3. Vkládání příspěvků, reakcí a vzkazů

1. Příspěvek (trápení) musí být vložen do správné kategorie.

2. Reakce se musí vztahovat k příspěvku (trápení), k němuž je napsána, je možné adresovat reakci jinému uživateli, který už na stejný příspěvek reagoval, ale žádná reakce nesmí opustit téma příspěvku.

3. Vkládaný text nesmí být v rozporu s právními předpisy a morálními pravidly, nesmí napadat nebo poškozovat Trápení.cz, třetí osobu nebo jiného uživatele, nesmí obsahovat vulgární, sprosté výrazy nebo slovní spojení, nesmí vyvolávat tzv. flamewar, tj. narážkou na událost v minulosti nebo přetrvávající stav vyvolat nekontrolovatelnou hádku mezi uživateli.

4. Příspěvek nebo reakce musí být míněny vážně a v dobrém úmyslu. Smysl pro humor je vítán, ale provokativní nebo úmyslně hloupé texty nejsou dovoleny. Taktéž je zakázáno psát veřejně o citlivých soukromých záležitostech a činech jiného konkrétního uživatele (pomlouvat ať už pravdivě nebo ne), pokud je cílem tak onomu uživateli uškodit, zesměšnit ho, učinit ho nedůvěryhodným, pomstít se atd. O vhodnosti příspěvku nebo reakce z hlediska tohoto bodu rozhoduje s konečnou platností správce.

5. Vkládaný text nesmí obsahovat inzerci, reklamu nebo odkazy na weby nesouvisející s Trápení.cz s výjimkou reakcí - dobře míněných rad, které se přímo vztahují k tématu příspěvku. Reklamu mohou vkládat sponzoři do kategorie k tomu určené a uživatelé se tam mohou k obsahu reklamy vyjádřit.

6. Vkládaný text musí mít smysluplný obsah. Není dovoleno vkládat nic neříkající obsah, obsah v cizím jazyce, pokud k němu není vysvětlení v češtině (s výjimkou vkládání slovensky psaných textů prostřednictvím www.trapenie.sk), dále obsah, který by technicky poškozoval web nebo jeho chod (nesmyslné, speciální netisknutelné znaky) nebo vkládat tentýž text opakovaně (spam).

7. Pro přezdívku neregistrovaného uživatele platí stejná pravidla jako pro přezdívku registrovaného uživatele, zejména nesmí být neregistrovaná přezdívka úmyslně podobná registrované a uživatelé tak nesmějí být uvedeni v omyl, že jde o tutéž osobu.

4. Postihy

Podle míry, četnosti a závažnosti porušení pravidel může moderátor nebo správce přistoupit k následujícím opatřením:

1. Přeřazení příspěvku do vhodné kategorie, pokud se do té stávající nehodí

2. Vymazání příspěvku, vzkazu nebo reakce včetně reakcí navazujících, pokud je dotyčný text v rozporu s výše uvedenými pravidly

3. Upozornit uživatele na opakované porušení pravidel, případně ho přeřadit do nižší skupiny s menšími oprávněními, pokud je zneužíval

4. Zablokovat uživateli přezdívku a profil

5. Znemožnit uživateli přihlášení nebo vkládání nových informací a textů z konkrétní síťové adresy, rozsahu adres nebo podle dalších údajů dostupných ze síťové komunikace

6. V ojedinělých případech může vzniknout důvod pro odhalení identity anonymního uživatele, bývá to v případech, kdy takový uživatel i přes opakovaná upozornění hrubě porušuje tato pravidla a ohrožuje tak bezpečnost a dobré jméno Trápení.cz (např. opakované nabádání k trestnému činu, spamové a hackerské útoky na web nebo jiné chování, které významně ohrožuje normální fungování Trápení.cz). Uživatel bere na vědomí, že jeho identita může být v uvedeném případě zjištěna na základě informací o přístupu po síti a veškeré informace předány orgánům činným v přestupkovém nebo trestním řízení. Správci Trápení.cz nebudou v takovém případě zveřejňovat zjištěnou identitu, ale nemůžou zaručit, že tak neudělá mimo Trápení.cz osoba s případem obeznámená.

hlavní strananápovědapravidlakontaktpošli sms

optimalizace PageRank.cz